جنگ مسافرکشی آمریکا با ایران-نبرد هواپیماهای مسافربری

احتمالا اگر از سرویسهای حمل و نقل تاکسی در تهران استفاده کرده اید دیده اید که مسافربرهای شخصی غالبا بر سر حق تقدم در کسب مسافر و همچنین جای پارک بر سر هم داد میکشند، آمریکا در جنگ مسافر کشی خویش پا را از این هم فراتر گذاشته و ایده جدیدی دارد، به دلیل ممنوعیت ویزا مسافرهای ایرانی را راه نمیدهد، به آنها اجازه ارسال وجه به داخل و خارج ایران را نمیدهد، و اکنون…

"جنگ مسافرکشی آمریکا با ایران-نبرد هواپیماهای مسافربری"